All Collections
Statistics and reports
Sick leave
Sygefravær - sygefraværsprocent
Sygefravær - sygefraværsprocent

Sygefraværsprocent beregnet ud fra dage eller timer

Ulrik Baadsgaard Christensen avatar
Written by Ulrik Baadsgaard Christensen
Updated over a week ago

Sygefraværsprocent

Sygefraværsprocenten beregnes med udgangspunkt i medarbejdernes effektive arbejdstid per år.

Den effektive arbejdstid per år får man ved at fratrække betalt fravær den samlede mulige arbejdstid til rådighed per år;

  • weekender

  • helligdage

  • ferie

Når man har den effektive arbejdstid per år dividerer man antal sygedage/timer og får procenten.

Der er 2 overordnede metoder der kan anvendes til beregning af en medarbejders sygefraværsprocent. Begge metoder tager udgangspunkt i den effektive arbejdstid:

  1. Effektive arbejdsdage per år

  2. Effektive arbejdstimer per år

Sygefraværsprocent-metode 1: effektive arbejdsdage per år

Effektive arbejdsdage er de reelle arbejdsdage en medarbejder forventes at arbejde i løbet af året når; weekender, helligdage og betalt fravær så som ferie og feriefri er fratrukket kalenderårets antal dage.

Eksempel på udregning af effektive arbejdsdage i et kalenderår:

Dage per år = 365 dage

Helligdage = - 8 (helligdage der falder på en hverdag)

Weekender = - 105 (lørdage og søndage i kalenderåret)

Feriedage = - 25 dage

Feriefridage = - 5 dage

Effektive arbejdsdage = 222

Sådan udregnes sygefraværsprocenten:

Formel: (antal sygedage / effektive arbejdsdage) * 100 = sygefraværsprocent.

Eksempel:

Medarbejder har 10 sygedage i løbet af kalenderåret.

Medarbejderens effektive arbejdsdage er 222 dage.

Medarbejderens sygefraværsprocent er:

(10 / 222) * 100 = 4.5%

Metode 1: Sådan opretter i jeres egen sygefraværsprocent rapport.

Klik: HR Statistik -> Sygefravær -> Vælg periode (ét kalenderår) -> Excel

Til Excel-rapporten eksporteret ovenfor. Opret 2 kolonner:

  1. kolonne til effektive arbejdsdage per år (eksempelvis 222 dage)

  2. kolonne til beregning af sygefraværsformlen
    (antal sygedage / effektive arbejdsdage) * 100)

Du har nu lavet din egen sygefraværsprocent-rapport via metode 1: effektive-arbejdsdage per år.

Sygefraværsprocent-metode 2: effektive arbejdstimer per år

Effektive arbejdstimer per år har samme tilgang som metode 1. Men hvor alt opgøres i timer ikke dage.

Metoden der anvender timer er en smule mere kompliceret at håndtere fordi arbejdsdage per år, ferie og helligdage skal opgøres i timer. Før procenten kan beregnes.

Eksempel:

En helligdag omregnes til arbejdsdagens normtid. Eksempelvis 7,4 timer. De 7,4 timer fratrækkes den samlede mulige arbejdstid per år sammen med ferietimer og feriefritimer, m.f.

Weekender fratrækkes ikke. Fordi weekenderne ikke har oprettet normtid. Der tager udgangspunkt i arbejdsugens typisk 37 nettotimer.

Normtiden varierer ofte lidt i løbet af arbejdsugen. Eksempelvis, fredagen har ofte en mindre normtid. Det betyder at en sygedag på en fredag tæller færre timer, fordi sygedagen omregnes til arbejdsdagens normtimer.

Der ligger derfor en lidt større beregning bag en sygefraværsprocent opgjort via timeregnskab.

Af samme grund har BitaBIZ en præ-programmeret Excel API rapport der beregner sygefraværsprocenten når den skal opgøres i timer.

For at rapporten virker skal medarbejderne være oprettet med deres ugentlige normtimer per arbejdsdag i BitaBIZ:

Med normtimerne oprettet beregner rapporten den mulige arbejdstid per år.

Rapporten fratrækker automatisk betalt fravær (ferietimer og helligdagstimer) for den valgte periode og kommer herigennem frem til den effektive arbejdstid der benyttes til udregning af sygefraværsprocenten:

Rapporten finder du her:

HR Statistik -> Rapporter -> Klik "Hent rapport" ud for rapporten "Sygefraværsprocent"

Hvordan virker Rapport-biblioteket med Excel API rapporterne?

Når du klikker "Hent rapport" downloader du en præ-konfigureret rapport.

💁 Rapporten indeholder ikke jeres data. Kun demo data.

For at få indlæst jeres data til rapporten skal jeres API nøgle indsættes i rapporten.

API-nøglen der skal anvendes i rapporterne er tilgængelig fra selve rapport-bibliotek-siden.

1) Klik "Copy":

2) Indsæt API nøglen i din valgte Excel rapport og klik "Opdater":

💁 Nu indlæses jeres data til rapporten og rapporten opretter beregningerne.

ℹ️ Rapport-bibliotekets API nøgle skal aktiveres før man kan få adgang til at benytte nøglen i bibliotekets mange rapporter.

Uden API nøglen kan rapporterne ikke opdateres med jeres kontodata!

📑 Læs mere om hvordan API nøglen aktiveres. Klik her!

📑 Når API nøglen er aktiveret og herved bliver tilgængelig fra rapport-biblioteket. Læs mere om hvordan API nøglen indsættes i rapporterne og hvordan du navigerer uden om de blokeringer der kommer i din Excel rapport fordi rapporterne indeholder makroer. Klik her!

Did this answer your question?